Finansije za direktore i menadžere neekonomskog profila

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Za uspešno upravljanje kompanijom ili pojedinim njenim delom neophodno je pravilno razumevanje i tumačenje finansijskih pokazatelja i procesa bez obzira na struku.

Kako biste izbegli poteškoće prilikom donošenja ispravnih poslovnih odluka pripremili smo za Vas jedinstvenu obuku u saradnji sa iskusnim finansijskim stručnjacima i konsultantima koja će Vam pomoći da:
- bolje razumete i upravljate finansijama, prepoznate finansijske rizike i iskoristite priike
- pravilno tumačite izveštaje i finansijske pokazatelje, poslovne rezultate, pozicije firme na tržistu kao i uspešnost konkurencije,
- razumete finansijske pojmove i merila kako biste usmerili poslovanje ka ostvarenju svojih ciljeva i primenite prave mere na putu ka uspešnosti,
- savladavate finansijske

Program je sastavljen od pet modula:
- 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 25.10., 29.10. i 31.10. u prijatnom ambijentu hotela Falkensteiner, Bul. Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje funkcije poslovnih finansija u Vašoj kompaniji;
- 2 STUDIJSKA MATERIJALA: priručnik „Obaveze i odgovornosti direktora“ + CD + on-line verzija i e-mail seminar „Čitanje i razumevanje finansijskih izveštaja“. NAPOMENA: svoj priručnik dobijate na prvoj radionici, a studijski materijal u formi e-mail seminara se šalje na Vašu e-mail

SADRŽAJ TRENINGA
1. Modul: RADIONICA – Finansijski izveštaji, njihov značaj i tumačenje, 25.10.2019, 10-15h
1.1 Uloga finansija i njihova povezanost sa drugim sektorima u kompaniji
- Kako uobličiti jedinstven tim sa računovodstvom i kontrolingom
- Finansijska pismenost – kako je postići
1.2 Bilans uspeha
- Osnovna struktura, vrste prihoda i rashoda
- Nivoi profitabilnosti (Contribution margin, EBITDA, EBIT, EBT)
1.3 Bilans stanja
- Osnovna struktura: aktiva, kapital i pasiva
- Likvidnost, solventnost I profitabilnost, kako se računaju i šta govore
1.4. Novčani tok
- Tokovi iz operativnih, investicionih i finansijskih aktivnosti
1.5. Međusobna povezanost izveštaja i efekti poslovnih aktivnosti
1.6. Analiza finansijskih izveštaja
- Mesta troška i profitni centri
- Vertikalna, horizontalna analiza i grafička analiza trenda
- Cena koštanja
- Break Even point
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2. Modul: RADIONICA – Razumevanje i praktična primena finansija u Srbiji, 29.10.2019, 10-15h
2.1 Osnove poreske pismenosti u Srbiji
- Osnove svih vidova poreza sa kojima se privredna društva susreću u Srbiji
- Pojašnjenja termina
- Kako prepoznati eventualne poreske rizike i popuniti poresku prijavu
2.2 Razumevanje odnosa sa finansijskim institucijama u Srbiji
- Kako izabrati pravog finansijskog partnera u poslovanju
- Na šta svako privrednog društvo treba da obrati pažnju prilikom izbora finansijske institucije sa kojom će sarađivati
- Poslovna saradnja sa bankom – od izazova do partnerstva
- Proizvodi osiguranja – prednosti i zamke
- Kredit ili lizing – komparativna analiza
- Penzioni fondovi u Srbiji – razumevanje
2.3 Investicione mogućnosti naspram investicione politike preduzeća u Srbiji
- Suprotstavljanje trenutne investicione politike privrednih društava sa opcijama koje se ređe koriste a nude visok stepen sigurnosti
- Kako samostalno investirati
- Kako prepoznati dobru investicionu priliku
DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

3. Modul: RADIONICA – Upravljanje finansijama i razumevanje finansijskih tržišta i poslovanja, 31.10.2019, 10-15h
3.1 Upravljanje finansijama kao preduslov efikasnog menadžmenta
- Osnove finansija kroz analize i praktične pimere
3.2 Značaj razumevanja finansijskih komponenti u izradi biznis plana
- Osnovne greške pri izradi biznis plana – kako izbeći nerealističan prikaz finansijskih planova i odbijanje biznis plana od strane poslovnih partnera ili banaka od kojih se traži finansiranje
- Metode za izradu finansijski kvalitetnog biznis plana
3.3. Working capital i upravljanje likvidnšću – merenje, vrednovanje, praćenje
3.4 Racio analize kao indikatori finansijske uspešnosti
- Čitanje bilansa i komentarisanje uspešnosti preduzeća kroz racia
3.5 Finansijska tržišta i finansijski instrumenti – analiza i tumačenja osnovnih pojmova
- Analiza finansijskih tržišta i pojmova koji se koriste u finansijskim krugovima, u cilju boljege razumevanja principa funkcionisanja finansijskog okruženja
3.6 Finansijske prevare (Fraud) – klasifikacija i identifikovanje
- Najčešći vidovi finansijskih prevara
- Otkrivanje, minimiziranje i sprečavanje finansijskih prevara

4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Obaveze i odgovornosti direktora (priručnik dobijate na prvoj radionici 25.10.2019)
SADRŽAJ PRIRUČNIKA:
1. Opšte obaveze direktora
2. Obaveze direktora u slučaju stečaja
3. Obaveze direktora u upravljanju rizicima
4. Odgovornost direktora
5. Odgovornosti u oblasti poreza
6. Obaveze u oblasti ugovaranja
7. Odgovornosti direktora u oblasti ljudskih resursa
8. Obaveze u oblasti računovodstva
UZORCI: modeli dokumenata u vezi sa imenovanjima i punomoćjima, ljudskim resursima (ugovori, rešenja u vezi sa prestankom radnog odnosa, zaštitom zaposlenih, odmorima i odsustvima itd), ugovori o poslovnoj saradnji, poslovnoj saradnji, frašizingu, komisionu, uskladištenju, zakupu, zakoni i podzakonska akta i još mnogo toga!

5. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Čitanje i razumevanje finansijskih izveštaja (e-mail seminar dobijate 25.10.2019)
Pravilno razumevanje informacija u finansijskim izveštajima, sa izračunavanjem i tumačenjem pokazatelja:
1. Razumevanje sadržaja i značaja finansijskih izveštaja
2. Bilans stanja – Izračunavanje i tumačenje pokazatelja
3. Bilans uspeha – Izračunavanje i tumačenje pokazatelja
4. Tokovi gotovine i bonitet sa izračunavanjem i tumačenjem pokazatelja

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE
- Provera znanja i primanje sertifikata za PROGRAM INTENZIVNE OBUKE
- Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 04.11.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom, faksom ili poštom dostavite najkasnije do 18.11.2019.
- 22.11.2019. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.

PROGRAM JE NAMENJEN
Direktorima, zamenicima direktora, vlasnicima preduzeća, višim menadžerima, rukovodiocima pojedinačnih sektora, srednjim menadžerima ili drugim zaposlenima koji treba da budu unapređeni na više pozicije i svima ostalima koji su zainteresovani za navedene oblasti.

Predavači: Vladimir Osmajić,Nenad Petrović

Cene karata

Cena obuke iznosi 85.900,00 RSD + PDV