Finansije za direktore i menadžere neekonomskog profila

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Za uspešno upravljanje kompanijom ili pojedinim njenim delom neophodno je pravilno razumevanje i tumačenje finansijskih pokazatelja i procesa bez obzira na struku.Kako biste izbegli poteškoće prilikom donošenja ispravnih poslovnih odluka pripremili smo za Vas jedinstvenu obuku u saradnji sa iskusnim finansijskim stručnjacima i konsultantima koja će Vam pomoći da:

- bolje razumete i upravljate finansijama, prepoznate finansijske rizike i iskoristite priike

- pravilno tumačite izveštaje i finansijske pokazatelje, poslovne rezultate, pozicije firme na tržistu kao i uspešnost konkurencije,

- razumete finansijske pojmove i merila kako biste usmerili poslovanje ka ostvarenju svojih ciljeva i primenite prave mere na putu ka uspešnosti,

- savladavate finansijskeProgram je sastavljen od pet modula:

- 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 25.10., 29.10. i 31.10. u prijatnom ambijentu hotela Falkensteiner, Bul. Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje funkcije poslovnih finansija u Vašoj kompaniji;

- 2 STUDIJSKA MATERIJALA: priručnik „Obaveze i odgovornosti direktora“ + CD + on-line verzija i e-mail seminar „Čitanje i razumevanje finansijskih izveštaja“. NAPOMENA: svoj priručnik dobijate na prvoj radionici, a studijski materijal u formi e-mail seminara se šalje na Vašu e-mailSADRŽAJ TRENINGA

1. Modul: RADIONICA – Finansijski izveštaji, njihov značaj i tumačenje, 25.10.2019, 10-15h

1.1 Uloga finansija i njihova povezanost sa drugim sektorima u kompaniji

- Kako uobličiti jedinstven tim sa računovodstvom i kontrolingom

- Finansijska pismenost – kako je postići

1.2 Bilans uspeha

- Osnovna struktura, vrste prihoda i rashoda

- Nivoi profitabilnosti (Contribution margin, EBITDA, EBIT, EBT)

1.3 Bilans stanja

- Osnovna struktura: aktiva, kapital i pasiva

- Likvidnost, solventnost I profitabilnost, kako se računaju i šta govore

1.4. Novčani tok

- Tokovi iz operativnih, investicionih i finansijskih aktivnosti

1.5. Međusobna povezanost izveštaja i efekti poslovnih aktivnosti

1.6. Analiza finansijskih izveštaja

- Mesta troška i profitni centri

- Vertikalna, horizontalna analiza i grafička analiza trenda

- Cena koštanja

- Break Even point

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA2. Modul: RADIONICA – Razumevanje i praktična primena finansija u Srbiji, 29.10.2019, 10-15h

2.1 Osnove poreske pismenosti u Srbiji

- Osnove svih vidova poreza sa kojima se privredna društva susreću u Srbiji

- Pojašnjenja termina

- Kako prepoznati eventualne poreske rizike i popuniti poresku prijavu

2.2 Razumevanje odnosa sa finansijskim institucijama u Srbiji

- Kako izabrati pravog finansijskog partnera u poslovanju

- Na šta svako privrednog društvo treba da obrati pažnju prilikom izbora finansijske institucije sa kojom će sarađivati

- Poslovna saradnja sa bankom – od izazova do partnerstva

- Proizvodi osiguranja – prednosti i zamke

- Kredit ili lizing – komparativna analiza

- Penzioni fondovi u Srbiji – razumevanje

2.3 Investicione mogućnosti naspram investicione politike preduzeća u Srbiji

- Suprotstavljanje trenutne investicione politike privrednih društava sa opcijama koje se ređe koriste a nude visok stepen sigurnosti

- Kako samostalno investirati

- Kako prepoznati dobru investicionu priliku

DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA3. Modul: RADIONICA – Upravljanje finansijama i razumevanje finansijskih tržišta i poslovanja, 31.10.2019, 10-15h

3.1 Upravljanje finansijama kao preduslov efikasnog menadžmenta

- Osnove finansija kroz analize i praktične pimere

3.2 Značaj razumevanja finansijskih komponenti u izradi biznis plana

- Osnovne greške pri izradi biznis plana – kako izbeći nerealističan prikaz finansijskih planova i odbijanje biznis plana od strane poslovnih partnera ili banaka od kojih se traži finansiranje

- Metode za izradu finansijski kvalitetnog biznis plana

3.3. Working capital i upravljanje likvidnšću – merenje, vrednovanje, praćenje

3.4 Racio analize kao indikatori finansijske uspešnosti

- Čitanje bilansa i komentarisanje uspešnosti preduzeća kroz racia

3.5 Finansijska tržišta i finansijski instrumenti – analiza i tumačenja osnovnih pojmova

- Analiza finansijskih tržišta i pojmova koji se koriste u finansijskim krugovima, u cilju boljege razumevanja principa funkcionisanja finansijskog okruženja

3.6 Finansijske prevare (Fraud) – klasifikacija i identifikovanje

- Najčešći vidovi finansijskih prevara

- Otkrivanje, minimiziranje i sprečavanje finansijskih prevara4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Obaveze i odgovornosti direktora (priručnik dobijate na prvoj radionici 25.10.2019)

SADRŽAJ PRIRUČNIKA:

1. Opšte obaveze direktora

2. Obaveze direktora u slučaju stečaja

3. Obaveze direktora u upravljanju rizicima

4. Odgovornost direktora

5. Odgovornosti u oblasti poreza

6. Obaveze u oblasti ugovaranja

7. Odgovornosti direktora u oblasti ljudskih resursa

8. Obaveze u oblasti računovodstva

UZORCI: modeli dokumenata u vezi sa imenovanjima i punomoćjima, ljudskim resursima (ugovori, rešenja u vezi sa prestankom radnog odnosa, zaštitom zaposlenih, odmorima i odsustvima itd), ugovori o poslovnoj saradnji, poslovnoj saradnji, frašizingu, komisionu, uskladištenju, zakupu, zakoni i podzakonska akta i još mnogo toga!5. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Čitanje i razumevanje finansijskih izveštaja (e-mail seminar dobijate 25.10.2019)

Pravilno razumevanje informacija u finansijskim izveštajima, sa izračunavanjem i tumačenjem pokazatelja:

1. Razumevanje sadržaja i značaja finansijskih izveštaja

2. Bilans stanja – Izračunavanje i tumačenje pokazatelja

3. Bilans uspeha – Izračunavanje i tumačenje pokazatelja

4. Tokovi gotovine i bonitet sa izračunavanjem i tumačenjem pokazateljaZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE

- Provera znanja i primanje sertifikata za PROGRAM INTENZIVNE OBUKE

- Test za proveru znanja dobijate na mejl adresu 04.11.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima mejlom, faksom ili poštom dostavite najkasnije do 18.11.2019.

- 22.11.2019. slanje sertifikata na srpskom i engleskom jeziku putem direktne pošte.PROGRAM JE NAMENJEN

Direktorima, zamenicima direktora, vlasnicima preduzeća, višim menadžerima, rukovodiocima pojedinačnih sektora, srednjim menadžerima ili drugim zaposlenima koji treba da budu unapređeni na više pozicije i svima ostalima koji su zainteresovani za navedene oblasti.Predavači: Vladimir Osmajić,Nenad Petrović

Cene

Cena obuke iznosi 85.900,00 RSD + PDV