Energetika 2017

Jezik: Serbian

Energetika
Visoki renome koji niz savetovanja ENERGETIKA 1980 - ENERGETIKA 2016 uživa u domaćoj i međunarodnoj javnosti, a koja već odavno poseduje sve atribute svojevrsnih godišnjih sajmova nauke, struke, privredne i državne inicijative, zajedno sa razvojnim zadacima koji stoje pred energetskim, industrijskim, poljoprivrednim, komunalnim i javnim sektorom Srbije i regiona, predstavlja platformu predstojećeg XXXIII međunarodnog savetovanja ENERGETIKA 2017.Na merđunarodnom savetovanju ENERGETIKA 2017 biće organizovane sledeće četiri forumsko-panelne rasprave:

- Pametna energetika za pametne gradove – integralni koncept razvoja ukupne energetike u kome se postupno od pametne mreže (inteligentna elektroenergetska mreža), prelazi na pametnu infrastrukturu u širem smislu, u kojoj se prate i optimiziraju tokovi električne i toplotne energije, ali i tokovi gasa, vode, …da bi se fokusiralo na razvoj pametnog grada – kao odgovora na koncentraciju populacije u mega gradovima;

- Energetska efikasnost u zgradarstvu – razvojni New Deal Republike Srbije na putu prema EU;

- Multisektorski zadaci u oblasti unapređenja životne sredine na putu Republike Srbije prema EU su šansa da se dodatno diversifikuju postojći izvori energije, poveća globalni stepen efikasnosti domaće privrede i da se doprinese održivosti domaćeg energetskog sektora;

- Razvojni izazovi domaćeg školstva u obezbeđenju kompetentnih i kvalitetnih stručnjaka za energetski sektor Republike Srbije i regiona jugoistočne EvropeZa sve navedene forumsko-panelske rasprave biće obezbeđeni kompetentni uvodničari i panelisti, a u raspravi će uzeti učešće i specijalisti gosti – eksperti iz zemlje i inostranstva, predstavnici državnih tela, energetskih i industrijskih kompanija, poljoprivrede i naučno-istraživačkog sektora.Na savetovanju ENERGETIKA 2017 biće uručene zlatne plakete Saveza energetičara za doprinose ostvarene u 2016. godini u implementaciji državnog programa Republike Srbije u oblasti obnovljivih izvora energije i za doprinose u oblasti energetske efikasnosti (detaljno obrazložene pisane predloge za dodelu ovih priznanja mogu do 25. februara 2017. godine, podnositi članovi Saveza energetičara – tri člana za svaki predlog).Verujemo da će i ovo trideset treće međunarodno savetovanje ENERGETIKA 2017 svojim naučnim rezultatima i uticajem na dalji razvoj nauke i energetskog sektora ostvariti značajan i pozitivan uticaj. Savetovanje će pružiti šansu da dvadeset najboljih radova, koje bude odabrao recenzentski žiri Programsko-organizacionog odbora Savetovanja, i koji budu napisani i na engleskom jeziku (nakon što prođu dodatne recenzije), biće objavljani, ne samo u našem vodećem naučnom časopisu ENERGIJA, već i u poznatim međunarodnim časopisima sa SCI liste.Važni datumi:

Prijem apstrakta i prijava učešća do 31.12.2016.

Obaveštenje o prihvatanju rada do 17.01.2017.

Prijem prihvaćenih radova do 19.02.2017.

Uplata kotizacija i rezervacija smeštaja do 20.03.2017.

Cene

Pravo na učešće na Savetovanju stiče se podnošenjem PRIJAVE i uplatom kotizacije.
Svi učesnici Savetovanja su obavezni da uplate kotizaciju. Kotizacija iznosi 200 EUR.
Članovi Saveza i autori referata (jedan autor ili ko-autor po referatu) imaju pravo na umanjenu kotizaciju koja iznosi 150 EUR. Prateće osobe (deca, supruga) uplaćuju 70 EUR.
Vrednost evra se utvrđuje prema srednjem kursu evra kod Narodne banke Srbije na dan plaćanja.