Ekonomija

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Program Ekonomija je jedan od modula Profesionalnog MBA (PMBA) programa. Ukoliko se odlučite za pohađanje dodatnih modula možete steći PMBA diplomu i zvanje MBA. Pohađanje Profesionalnog MBA programa je opciono.

Program Ekonomija ima za cilj da predstavi aktuelne oblasti makro i mikroekonomije, prvenstveno iz praktičnog ugla. Iako je prva reakcija menadžera na modul ekonomija uzdržana, iskustvo pokazuje da su sticanje i osvežavanje znanja na ovom modulu zanimljivi i korisni za polaznike.

Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa trendovima i izazovima makroekonomije Srbije i sveta: makroekonomskim agregatima i pokazateljima (komponente BDP-a), monetarnom politikom (kamatne stope i devizni kursevi), fiskalnom politikom (porezi, deficit i javni dug), ekonomskim odnosima sa svetom (tokovi robe i kapitala, devizne rezerve). U oblasti mikroekonomskih tokova, pokrivene su oblasti troškova preduzeća, formiranja cena i implikacija različitih tržišnih struktura za poslovno odlučivanje.

Program modula se zasniva na prezentaciji koncepata, mehanizama, podataka i implikacija ekonomskih tokova na preduzeće, sučeljavanju mišljenja i interakciji s polaznicima, kao i posebnim studijama slučajeva različitih oblasti ekonomije.

Polaznici:
Modul ekonomija namenjen je menadžerima srednjeg i višeg nivoa, onima koji u radu treba da poznaju makro i mikro ekonomske koncepte, mehanizme i podatke. Modul je važan za sve koji u svom poslovanju treba da primene i projektuju različite ekonomske agregate i varijable, od pokazatelja privredne snage (BDP), do kamatnih stopa, inflacije i drugih. Takođe, osnovne oblasti mikroekonomije (poznavanje različitih koncepata troškova, formiranja cena i analiza stanja na tržištu( pomažu u donošenju poslovnih odluka kojima se opredeljuju prihodi i rashodi preduzeća.

Teme:
- Realna ekonomska aktivnost: merenje i trendovi
- Makroekonomske projekcije
- Instrumenti monetarne politike NBS
- Formiranje i dinamika cena (inflacije) i kamatnih stopa
- Javni prihodi i rashodi
- Budžetski deficit, javni dug i kriza javnih finansija
- Platnobilansna kretanja: roba, usluge, kapital
- Spoljnotrgovinski deficit, spoljni dug i devizne rezerve

Predavači:
- Dr Vladimir Vučković
- Dr Sanja Vučković

Cene karata

96.000,00 RSD

U cenu nije uračunat: Smeštaj (približna cena punog pansiona iznosi 5.000,00 RSD dnevno).

Napomena: Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.