Devizno poslovanje sa poslednjim izmenama i dopunama zakona

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Zakon o deviznom poslovanju uređuje:
- plaćanja između domaćih pravnih lica i preduzetnika i nerezidenata u devizama i dinarima,
- plaćanja u devizama u zemlji između rezidenata,
- otvaranje i vođenje deviznih računa,
- kreditne poslove.

Poslednja izmena Zakona izvršena je u Sl. glasniku RS br. 30/18, sa primenom od 28. aprila 2018. godine i predstavlja proširenje institucija preko kojih se može obavljati platni promet sa inostranstvom. Uvođenje novih institucija koje obavljaju platni promet sa inostranstvom odnosi se, pre svega na instituciju elektronskog novca, preko kojih mogu plaćati, ne samo fizička lica, već i pravna lica i preduzetnici.

Novi Zakon o platnim uslugama uvodi promene i kod platnog prometa sa inostranstvom, pa se propisuje obaveza za banku da, kada je u pitanju priliv sredstava, ova sredstva odobri računu korisnika najkasnije na dan kada je banka primaoca plaćanja primila sredstva na svoj račun.

Za praktičnu primenu Zakona o deviznom poslovanju od izuzetnog značaja je i primena podzakonskih akata i pitanja koja oni uređuju, od kojih su svakako najznačajniji:
- Kreditni poslovi sa inostranstvom i izveštavanje po tim poslovima;
- Slučajevi i uslovi plaćanja i naplaćaivanja u devizama u zemlji, kao i slučajevi plaćanja i naplaćivanja u gotovom stranom novcu u zemlji;
- Uslovi pod kojima domaća pravna lica, preduzetnici i fizička lica mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu;
- Uslovi pod kojima se mogu unositi i iznositi efektivni strani novac i dinari u zemlju i iz zemlje;
- Prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama;
- Prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga;

Trening će pored neophodnog opšteg prikaza Zakona o deviznom poslovanju i podzakonskih akata, da pruži praktičnu obuku:
- za rad sa bankama,
- plaćanje sa deviznih računa,
- naplata sredstava iz inostranstva,
- obezbeđivanje plaćanja u poslovima sa inostranstvom korišćenjem domaće i strane menice i
- naplatu potraživanja po takvoj menici u zemlji i inostranstvu.

Da bi se postigli ovi ciljevi biće dati i praktični primeri naplate korišćenjem strane i domaće menice u poslovima između rezidenata i nerezidenata.

Ciljna grupa:
Pravna lica i preduzetnici koji posluju sa inostranstvom, advokatske kancelarije i agencije koje pružaju usluge u obavljanju deviznih poslova sa inostranstvom, kao i zainteresovana fizička lica.

Cilj treninga:
Praktično osposobljavanje za obavljanje platnog prometa sa inostranstvom.

Teme:
- Zakon o deviznom poslovanju- kraći prikaz
- Odnos Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o platnim uslugama
- Zaštita korisnika finansijskih usluga kada je u pitanju platni promet sa inostranstvom
- Odluka o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom sa

Uputstvom za primenu te odluke
- Odluka o uslovima i načinu otvaranja deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
- Uredba u načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga
- Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima
- Odluka o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom u devizama
- Odluka o uslovima za lične i fizičke prenose sredstava plaćanja u inostranstvo i iz inostranstva
- Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računima kod banke u inostranstvu
- Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
- Praktični primeri izdavanja i realizacije domaćih i stranih menica u spoljnotrgovonskom poslovanju uključujući i prinudnu naplatu sa računa domaćeg pravnog lica i preduzetnika u korist nerezdenata u zemlji.
- Devizno poslovanje - prebijanje dugovanja i potraživanja u spoljnotrgovinskom prometu, ustupanje i plaćanje drugom nerezidentu

Po završetku učesnik je osposobljen da:
Praktično primeni Zakon o deviznom poslovanju sa najznačajnijim podzakonskim aktima, uključujući i izdavanje i realizaciju menica kao instrument obezbeđivanja plaćanja u deviznim poslovima sa inostranstvom.

Predavač:
Ivana Barać, dipl. pravnik sa položenim pravosudnim ispitom, finansijski inspektor u drugom stepenu, ekspert za platni promet , menice i prinudnu naplatu, bila na funkciji zamenika generalnog direktora ZOPa SRJ i radila na izradi propisa o prinudnoj naplati, višegodišnji direktor sektora dinarskog i deviznog platnog prometa u Komercijalnoj banci ad, sada na funkciji prokuriste u privatnoj firmi.

Cene karata

Cena treninga: 20.280,00

Izvor: mngcentar.com