Definisanje ključnih indikatora performansi (KPI) poslovanje

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Ključni indikatori performansi (KPI – Key Performance Indicators) predstavljaju pokazatelje koji se koriste u poslovanju kako bi se planirali i pratili učinci koji se ostvaruju u organizacijama. Problematika definisanja ključnih indikatora poslovanja je danas u praksi sve više zastupljena.
Istraživanja su pokazala da preko 90% najuspešnijih kompanija u svetu imaju neki oblik primene ključnih indikatora poslovanja (kroz koncepte i metodologije kao što su strateške mape, balanced scorecard i dr.).

Ključni indikatori performansi se mogu definisati za sve nivoe u organizaciji:
- nivo radnih mesta,
- nivo manjih organizacionih celina (službi i odeljenja),
- nivo sektora, direkcije i čitave organizacije.

Dalje, ključni indikatori se mogu definisati za procese koji se realizuju kroz više organizacionih celina:
- nabavku,
- proizvodnju,
- prodaju,
- finansije
čime se smanjuje uticaj tzv. “silos” efekta, odnosno okrenutosti organizacionih delova sopstvenim ciljevima i aktivnostima.

Pored tradicionalnih finansijskih indikatora poslovanja, KPI-evi podrazumevaju i nefinansijske pokazatelje. Tokom treninga se poseban akcenat stavlja na definisanje indikatora koji se odnose na:
- nefinansijske pokazatelje,
- pokazatelje internih procesa,
- razvoja poslovanja,
- učinka i sl.

Trening “Definisanje ključnih indikatora performansi – KPI” može da koristi kako višem menadžmentu, za usklađivanje svih procesa i aktivnosti u organizaciji, tako i menadžerima i zaposlenima na nižim nivoima, za razumevanje povezanosti rezultata i aktivnosti koje se postižu u organizacionim delovima i na radnim mestima sa rezultatima i aktivnostima cele organizacije.

Saznanja i veštine koji polaznici treninga steknu pomoći će im kod:
- definisanja sopstvenih indikatora performansi,
- indikatora organizacionih delova,
- indikatora procesa i
- indokatora radnih mesta.

Trening zahteva od svih učesnika aktivno angažovanje i učestvovanje. Svaki učesnik će imati priliku da tokom treninga savlada osnovne tehnike definisanja indikatora učinka, kroz rad u grupama na konkretnim praktičnim primerima.

Ciljna grupa:
- Top menadžment
- Srednji nivo menadžmenta
- Zaposleni u službama kao što su plan i analiza, kontroling i sl.

Cilj treninga:
Cilj treninga je zaposleni, pre svega, na rukovodećim pozicijama, steknu osnovna znanja iz oblasti definisanja ključnih indikatora performansi i merenja učinka koji se postižu u organizaciji.

Teme:
- Merenje i problem merenja učinka,
- Finansijski i nefinansijski indikatori učinka,
- Kvalitativni i kvantitativni indikatori učinka,
- Indikatori prošlih rezultata i vodeći indikatori poslovanja,
- Organizacioni nivoi definisanja ključnih indikatora učinka,
- Indikatori internih poslovnih procesa.

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Nakon završenog treninga polaznici bi trebalo da budu u stanju da samostalno rade na daljem usavršavanju kod definisanja ključnih indikatora performansi organizacione celine u kojoj rade i kojom upravljaju.

Predavač:
Miloš Jevtić, jedan od najvećih stručnjaka u oblasti projektovanja organizacija, strateškog menadžmenta i sistema merenja performansi i docent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Akreditovani je konsultant kompanije Hofstede i kompanije Human Synergetics za promenu organizacione kulture.
Može se pohvaliti sa preko 50 komercijalnih projekata (izrada poslovnih planova, studije izvodljivosti, organizaciono restrukturiranje…) na kojima je učestvovao i još većim brojem obuka za različite ciljne grupe. Do sada je održao obuke za više od 1300 zaposlenih iz različitih kompanija (NIS, Telekom Srbija, Energoprojekt, Tigar Tyres, Galenika, Komercijalna banka i mnoge druge) i redovne akademske kurseve za preko 10 000 studenata.

Cene karata

Cena obuke iznosi 23.760,00 RSD