Definisanje ključnih indikatora performansi (KPI) poslovanje

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Ključni indikatori performansi (KPI – Key Performance Indicators) predstavljaju pokazatelje koji se koriste u poslovanju kako bi se planirali i pratili učinci koji se ostvaruju u organizacijama. Problematika definisanja ključnih indikatora poslovanja je danas u praksi sve više zastupljena.

Istraživanja su pokazala da preko 90% najuspešnijih kompanija u svetu imaju neki oblik primene ključnih indikatora poslovanja (kroz koncepte i metodologije kao što su strateške mape, balanced scorecard i dr.).Ključni indikatori performansi se mogu definisati za sve nivoe u organizaciji:

- nivo radnih mesta,

- nivo manjih organizacionih celina (službi i odeljenja),

- nivo sektora, direkcije i čitave organizacije.Dalje, ključni indikatori se mogu definisati za procese koji se realizuju kroz više organizacionih celina:

- nabavku,

- proizvodnju,

- prodaju,

- finansije

čime se smanjuje uticaj tzv. “silos” efekta, odnosno okrenutosti organizacionih delova sopstvenim ciljevima i aktivnostima.Pored tradicionalnih finansijskih indikatora poslovanja, KPI-evi podrazumevaju i nefinansijske pokazatelje. Tokom treninga se poseban akcenat stavlja na definisanje indikatora koji se odnose na:

- nefinansijske pokazatelje,

- pokazatelje internih procesa,

- razvoja poslovanja,

- učinka i sl.Trening “Definisanje ključnih indikatora performansi – KPI” može da koristi kako višem menadžmentu, za usklađivanje svih procesa i aktivnosti u organizaciji, tako i menadžerima i zaposlenima na nižim nivoima, za razumevanje povezanosti rezultata i aktivnosti koje se postižu u organizacionim delovima i na radnim mestima sa rezultatima i aktivnostima cele organizacije.Saznanja i veštine koji polaznici treninga steknu pomoći će im kod:

- definisanja sopstvenih indikatora performansi,

- indikatora organizacionih delova,

- indikatora procesa i

- indokatora radnih mesta.Trening zahteva od svih učesnika aktivno angažovanje i učestvovanje. Svaki učesnik će imati priliku da tokom treninga savlada osnovne tehnike definisanja indikatora učinka, kroz rad u grupama na konkretnim praktičnim primerima.Ciljna grupa:

- Top menadžment

- Srednji nivo menadžmenta

- Zaposleni u službama kao što su plan i analiza, kontroling i sl.Cilj treninga:

Cilj treninga je zaposleni, pre svega, na rukovodećim pozicijama, steknu osnovna znanja iz oblasti definisanja ključnih indikatora performansi i merenja učinka koji se postižu u organizaciji.Teme:

- Merenje i problem merenja učinka,

- Finansijski i nefinansijski indikatori učinka,

- Kvalitativni i kvantitativni indikatori učinka,

- Indikatori prošlih rezultata i vodeći indikatori poslovanja,

- Organizacioni nivoi definisanja ključnih indikatora učinka,

- Indikatori internih poslovnih procesa.Po završetku polaznik je osposobljen da:

Nakon završenog treninga polaznici bi trebalo da budu u stanju da samostalno rade na daljem usavršavanju kod definisanja ključnih indikatora performansi organizacione celine u kojoj rade i kojom upravljaju.Predavač:

Miloš Jevtić, jedan od najvećih stručnjaka u oblasti projektovanja organizacija, strateškog menadžmenta i sistema merenja performansi i docent na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Akreditovani je konsultant kompanije Hofstede i kompanije Human Synergetics za promenu organizacione kulture.

Može se pohvaliti sa preko 50 komercijalnih projekata (izrada poslovnih planova, studije izvodljivosti, organizaciono restrukturiranje…) na kojima je učestvovao i još većim brojem obuka za različite ciljne grupe. Do sada je održao obuke za više od 1300 zaposlenih iz različitih kompanija (NIS, Telekom Srbija, Energoprojekt, Tigar Tyres, Galenika, Komercijalna banka i mnoge druge) i redovne akademske kurseve za preko 10 000 studenata.

Cene

Cena obuke iznosi 23.760,00 RSD