Ce znak - zakonska obaveza obeležavanja proizvoda

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Srpsko tehničko zakonodavstvo je poslednjih nekoliko godina u fazi intenzivne harmonizacije sa EU, koja je glavni spoljnotrgovinski partner Srbije sa preko 60% udela u uvozu i izvozu. U toku su pregovori o pristupanju Srbije EU, koji su značajni ne samo zbog pristupanja Srbije EU kao multinacionalnoj organizaciji, već i zbog razvijanja trgovinskih odnosa sa svim zemljama članicama pojedinačno. Primena modernog tehničkog zakonodavstva je preduslov za uspešan plasman proizvoda, kako na tržište Srbije, tako i na tržišta zemalja članica EU ali i šire.Seminar ima za cilj upoznavanje sa:

- konkretnim primerima i zahtevima za ocenjivanje usaglašenosti industrijskih proizvoda,

- pripremu i korišćenje tehničke dokumentacije,

- označavanje i obeležavanje proizvoda i

- drugim aspektima tehničkog zakonodavstva.

To je i obaveza svakog privrednika koji želi da njegovi proizvodi imaju prepoznatljiv kvalitet, uz ispunjavanje bitnih zahteva za zdravlje i bezbednost.Znanja sa seminara predstavnici privrede mogu i moraju koristiti u svakodnevnom radu, proizvodnji, komercijalnom poslovanju ali i u kontaktu sa telima i organima koji vrše provere proizvoda koji se stavljaju na tržište.Metod rada: Interaktivno, sa diskusijom, odgovorima na pitanja i primerima iz prakse.Ciljna grupa:

Privrednici u Republici Srbiji koji žele da omoguće konkurentnost svojih proizvoda na domaćem i inostranim tržištima kroz ispunjavanje propisanih tehničkih i drugih zahteva za proizvode. Ciljna grupa su i tela za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda, kao i korisnici industrijskih proizvoda i organi tržišnog nadzora.Cilj seminara:

Upoznavanje, prvenstveno privrednika, o zahtevima za stavljanje na tržište industrijskih proizvoda. Poseban akcenat će biti stavljen na ocenjivanje usaglašenosti proizvoda i stavljanje i upotrebu znakova usaglašenosti.Teme:

- Postupci ocenjivanja usaglašenosti odabranih grupa proizvoda sa konkretnim primerima (mašine, električna oprema, liftovi, lična zaštitna oprema), izdavanje deklaracija o usaglašenosti i pribavljanje sertifikata/isprava o usaglašenosti od imenovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti,

- Bitni zahtevi za zaštitu zdravlja i bezbednosti koje moraju ispuniti proizvodi da bi se mogli staviti na tržište i u upotrebu.

- Srpski znak usaglašenosti koji se stavlja na proizvode i CE znak,

- Principi izrade tehničke dokumentacije za industrijske proizvode u oblasti Novog pristupaPo završetku polaznik je osposobljen da:

Primeni konkretne primere iz oblasti tehničkog zakonodavstva i biće u stanju da prepozna glavne zahteve za stavljanje na tržište industrijskih proizvoda, prvenstveno u harmonizovanoj oblasti (za proizvode kao što su mašine, električna oprema, liftovi, lična zaštitna oprema i drugi industrijski proizvodi tzv. Novog pristupa)Polaznici će biti upoznati sa postupcima i zahtevima za ocenjivanje usaglašenosti, uključujući i stavljanje i upotrebu znakova usaglašenosti (CE znak, Srpski znak usaglašenosti), što je preduslov za konkurentnost privrednih subjekata kako na domaćem, tako i na inostranim tržištima.Predavači:

Nikola Mirković, Rukovodilac je Grupe za ocenjivanje usaglašenosti u Sektoru za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva finansija i privrede. Ima dugogodisnje iskustvo u državnoj upravi i oblasti tehničkog zakonodavstva i infrastrukture kvaliteta, učestvovao je kao predavač na više seminara u predmetnoj oblasti.Mile Mitrović, Rukovodilac Grupe u Sektoru za infrastrukturu kvaliteta Ministarstva privrede, dipl. inženjer mašinstva, sa dugogodišnjim iskustvom u privredi i oblasti tehničkog zakonodavstva i infrastrukture kvaliteta. Aktivno govori engleski jezik. Učestvovao kao predavač na više od pedeset seminara u predmetnoj oblasti.

Cene

Cena seminara: 18.840,00