Budžetsko računovodstvo

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Budžetsko računovodstvo dobija sve više na značaju i sve je veća potražnja za budžetskim računovođama. Poznato je da bez dobrog poznavanja budžetskog računovodstva i zakonske regulative u budžetskom sistemu nema dobrog menadžmenta, kontrole, interne kontrole, interne i eksterne revizije kod budžetskih korisnika. Važno je napomenuti da se budžetski sistem, kontrola i računovodstvo skoro nigde ne izučavaju, iako su vrlo važni.

Predavanja su interaktivna i osmišljena su tako da polaznici, tokom 44 časa obuke, steknu teorijska i praktična znanja. Četiri poslednja časa predviđena su za polaganje ispita. Nakon obuke, polaznici će biti osposobljeni za samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova.

Polaznici obuke dobijaju sertifikat o završenoj obuci s brojem ostvarenih bodova. Takođe, polaznicima - internim revizorima, je obezbeđena i potvrda o ostvarenim časovima stručnog usavršavanja.

U teorijskom delu obuke izučavaju se sledeće teme:
- Uvod u budžetsko računovodstvo
- Aspekti definisanja imovine
- Bilans stanja: poslovne promene i njihov uticaj na bilans stanja – struktura bilansa i sastavljanje zaključnog bilansa
- Sistemi knjigovodstva: prosto knjigovodstvo i dvojno knjigovodstvo
- Oblici i metode knjigovodstva
- Poslovne knjige i pomoćne knjige
- Budžetsko računovodstvo i budžetska klasifikacija
- Prihodi i primanja, rashodi i izdaci, nastanak i knjiženje na kontima uspeha poslovanja
- Bilans uspeha kao razlika između računa prihoda i primanja i rashoda i izdataka
- Sastavljanje završnog računa kod budžetskih korisnika
- Poslovi koji prethode izradi završnog računa
- Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu
- Obračun ispravke vrednosti osnovnih sredstava – amortizacije
- Rezultat poslovanja – način utvrđivanja i knjiženja

U praktičnom delu se radi kompletan posao od početnog bilansa do utvrđivanja finansijskog rezultata i popunjavanja Izveštaja Bilansa stanja – Obrazac 1.
- Otvaranje početnog bilansa
- Otvaranja konta glavne knjige s unošenjem početnog stanja iz početnog bilansa
- Кontiranja naloga za knjiženje i knjiženje preko dnevnika glavne knjige i konta glavne knjige
- Zaključivanje konta
- Sastavljanje Zaključnog lista – bruto bilansa
- Utvrđivanje finansijskog rezultata – budžetskog korisnika
- Popunjavanje Izveštaja o bilansu stanja – Obrazac 1

PREDAVAČI:
1. Berberovic Hasan, dipl. oec, dugogodišnji viši budžetski inspektor Ministarstva finansija Republike Srbije, revizor u javnom sektoru,
2. Tošić Nadežda, doktor prav. nauka iz oblasti budžetskog sistema i kontrole

Polaznicima obuke obezbeđeni su:
- sertifikat o završenoj obuci i potvrda o ostvarenim časovima stručnog usavršavanja, neophodna za produženje licence (ovlašćeni interni revizori i slične struke), - interaktivna obuka i savetodavna podrška stručnih predavača s dugogodišnjim iskustvom,
- priručnik za budžetsko računovodstvo i drugi neophodan radni materijal u štampanom i elektronskom obliku,
- savremeno opremljen prostor prilagođen održavanju seminara.

Vreme i mesto održavanja:
Od 30. 9. do 21. 10. 2019, ponedeljkom i sredom 16.00–20.00, petkom 11.00h –15.00h
Poslovna zgrada JP Službeni glasnik Beograd, Jovana Ristića 1, peti sprat

Prijave za seminar na telefon: 011/30-60-527, 011/30-60-331 ili na e-mail: seminar@slglasnik.com

Cene karata

Za uplate do 24. septembra kotizacija iznosi 21.000,00 RSD + PDV (20%)
Za uplate nakon 24. septembra kotizacija je 25.000,00 RSD + PDV (20%)

Učesnici ostvaruju i 25% popusta na sva Glasnikova izdanja knjiga.

Izvor: slglasnik.com