Budžetsko računovodstvo

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Budžetsko računovodstvo dobija sve više na značaju i sve je veća potražnja za budžetskim računovođama. Poznato je da bez dobrog poznavanja budžetskog računovodstva i zakonske regulative u budžetskom sistemu nema dobrog menadžmenta, kontrole, interne kontrole, interne i eksterne revizije kod budžetskih korisnika. Važno je napomenuti da se budžetski sistem, kontrola i računovodstvo skoro nigde ne izučavaju, iako su vrlo važni.Predavanja su interaktivna i osmišljena su tako da polaznici, tokom 44 časa obuke, steknu teorijska i praktična znanja. Četiri poslednja časa predviđena su za polaganje ispita. Nakon obuke, polaznici će biti osposobljeni za samostalno obavljanje računovodstveno-knjigovodstvenih poslova.Polaznici obuke dobijaju sertifikat o završenoj obuci s brojem ostvarenih bodova. Takođe, polaznicima - internim revizorima, je obezbeđena i potvrda o ostvarenim časovima stručnog usavršavanja.U teorijskom delu obuke izučavaju se sledeće teme:

- Uvod u budžetsko računovodstvo

- Aspekti definisanja imovine

- Bilans stanja: poslovne promene i njihov uticaj na bilans stanja – struktura bilansa i sastavljanje zaključnog bilansa

- Sistemi knjigovodstva: prosto knjigovodstvo i dvojno knjigovodstvo

- Oblici i metode knjigovodstva

- Poslovne knjige i pomoćne knjige

- Budžetsko računovodstvo i budžetska klasifikacija

- Prihodi i primanja, rashodi i izdaci, nastanak i knjiženje na kontima uspeha poslovanja

- Bilans uspeha kao razlika između računa prihoda i primanja i rashoda i izdataka

- Sastavljanje završnog računa kod budžetskih korisnika

- Poslovi koji prethode izradi završnog računa

- Svođenje knjiženja na gotovinsku osnovu

- Obračun ispravke vrednosti osnovnih sredstava – amortizacije

- Rezultat poslovanja – način utvrđivanja i knjiženjaU praktičnom delu se radi kompletan posao od početnog bilansa do utvrđivanja finansijskog rezultata i popunjavanja Izveštaja Bilansa stanja – Obrazac 1.

- Otvaranje početnog bilansa

- Otvaranja konta glavne knjige s unošenjem početnog stanja iz početnog bilansa

- Кontiranja naloga za knjiženje i knjiženje preko dnevnika glavne knjige i konta glavne knjige

- Zaključivanje konta

- Sastavljanje Zaključnog lista – bruto bilansa

- Utvrđivanje finansijskog rezultata – budžetskog korisnika

- Popunjavanje Izveštaja o bilansu stanja – Obrazac 1PREDAVAČI:

1. Berberovic Hasan, dipl. oec, dugogodišnji viši budžetski inspektor Ministarstva finansija Republike Srbije, revizor u javnom sektoru,

2. Tošić Nadežda, doktor prav. nauka iz oblasti budžetskog sistema i kontrolePolaznicima obuke obezbeđeni su:

- sertifikat o završenoj obuci i potvrda o ostvarenim časovima stručnog usavršavanja, neophodna za produženje licence (ovlašćeni interni revizori i slične struke), - interaktivna obuka i savetodavna podrška stručnih predavača s dugogodišnjim iskustvom,

- priručnik za budžetsko računovodstvo i drugi neophodan radni materijal u štampanom i elektronskom obliku,

- savremeno opremljen prostor prilagođen održavanju seminara.Vreme i mesto održavanja:

Od 30. 9. do 21. 10. 2019, ponedeljkom i sredom 16.00–20.00, petkom 11.00h –15.00h

Poslovna zgrada JP Službeni glasnik Beograd, Jovana Ristića 1, peti spratPrijave za seminar na telefon: 011/30-60-527, 011/30-60-331 ili na e-mail: seminar@slglasnik.com

Cene

Za uplate do 24. septembra kotizacija iznosi 21.000,00 RSD + PDV (20%)
Za uplate nakon 24. septembra kotizacija je 25.000,00 RSD + PDV (20%)

Učesnici ostvaruju i 25% popusta na sva Glasnikova izdanja knjiga.

Izvor: slglasnik.com