Analiza rizika

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

S jedne strane, pre stavljanja na tržište, u toku procesa projektovanja i proizvodnje, za proizvod MORA biti sprovedena procena rizika, i ona mora činiti sastavni deo tehničke dokumentacije vezane za proizvod. Nakon stavljanja proizvoda na tržište, takođe se MORA, u skladu są povratnim informacijama o karakteristikama i ponašanju proizvoda, vršiti periodična revizija procene rizika ili se mora sprovoditi procedura iznova. Sa druge strane, prema pripadajućim odredbama koje su u funkciji zaštite potrošaća, imovine, životne sredine i životinja, i oragni nadležni za zaštitu MORAJU sprovoditi analizu rizika proizvoda koji se nalaze na tržištu, ili se očekuje njihivo uvođenje na tržište, na osnovu čega javnost biva obaveštena o prisustvu nebezbednih proizvoda - RAPEX sistem i metodologija procene rizika u EU (u Srbiji – NEPRO sistem), i na osnovu čega preduzimaju zakonom propisane mere. Od velike je važnosti poznavanje RAPEX sistemna i metodologije, obzirom da je to preporučeni sistem procene rizika na nivou cele EU.

Namenjeno: Proizvođačima, uvoznicima i distributerima mašina, kao i indirektnim korisnicima-udruženjima, trgoviskim lancima, službama za marketing ili prodaju/nabavku mašina, licima zaduženim za bezbednost i zdravlje na radu, kao i nadležnim inspekcijskim organima.

Cilj usavršavanja je sticanje neophodnih znanja, a u skladu są zahtevima i/ili preporukama EU i domaćeg zakonodavstva, kao i obaveza i ODGOVORNOSTI koje proističu iz postojećeg (ili očekivaneog) transponovanja pripadajućih rešenja i odredaba, u domicilno/nacionalno zakonodavstvo, koja predstavljaju, ili će predstavljati okosnicu poslovanja/plasiranja proizvoda pre svega na tržište EU, ali i na domaće tržište.

Osnovne tematske jedinice:
- Uvod u procenu rizika
- Zašto?
- Kada i ko?
- Brza procena rizika
- RAPEX sistem
- Usaglašenost i usklađenost
- Informacije o riziku

Po završetku ovog seminara-treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- Razume koncept RAPEX sistema na nivou EU i sadašnjeg NEPRO sistema RS
- Razume osnovne zahteve, smernice i bazne dokumente za izvođenje analize rizika
- Samostalno vrši bazičnu procenu rizika

Svi učesnici, na kraju, dobijaju Sertifikat o prisustvovanju profesionalnoj obuci iz odnosne oblasti, a zainteresovani mogu polagati test, čijim uspešnim polaganjem stiču pravo na dobijanje Sertifikata o završenoj profesionalnoj obuci, iz odnosne oblasti. Cena svih sertifikovanja je uključena u kotizaciju.

Kratka radna biografija predavača, trenera:
Dr Dejan Ninković, naučni suradnik, AQUIT Certified Expert RBI/RCM, diplomirao (2001. g.), magistrirao (2004. g.) i doktorirao (2009. g.) na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Godine 2006-e postao sertifikovani ekspert za održavanje i inspekciju petrohemijskih postrojenja, bazirano na riziku, (sertifikat izdat na STEINBEIS UNIVERSITY, Berlin). Godine 2013-e izabran u naučno zvanje – Naučni saradnik.
Više od 19 godina radnog iskustva, od čega 5 u MSP.
U toku karijere bio uključen u realizaciju više od 40 projekata (dominantno bilateralnog i međunarodnog karaktera), są funkcijama od učesnika do rukovodioca. Kao projektni menadžer, ekspert ili konsultant angažovan od strane većeg broja domaćih i stranih firmi i kompanija, u svojstu glavnog konsultanta ili senior eksperta.
Angažovan kao evaluator za Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju i EU program
E! EUROSTARS.
Učesnik u izradi većeg broja studija, od kojih su 2 rađene na nivou EU.
Gostujući ili predavač po pozivu na temu izvora finansiranja, kreiranja predloga, implementacije i monitoringa projekata, analize rizika, obuke trenera, i dr., za više domaćih i stranih asocijacija, udruženja, firmi i kompanija.
Autor većeg broja stručnih članaka i radova, objavljenih na međunarodnim konferencijama, kao i u domaćim i inostranim, stručnim, časopisima.
Dipl.ing. Oliver Mitić diplomirao 1991godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2013 godine sertifikovani trener u oblastui Direktive o mašinama, 2014 godine sertifikovani trener iz oblasti procene rizika, a 2015 godine sertifikovani trener Zakona o inspekciskom nadzoru .Godine 1995 stekao zvanje ocenjivača i proverivača sistema kvaliteta na fakultetu Organizacionih nauka u Beogradu.
Više od 26 godina radnog iskustva od čega osam godina stalno zaposlen u Institute za istraživanja u poljoprivredi "Srbija" kao savetnik plana i programa razvoja i unapređenja poljoprivradne proizvodnje i marketinga, osamnaest godina stalno zaposlen u repuličkim organima RS u zvanju savetnika.
Od 2007 godine upisan kao stalni sudski veštak Ministarstva Pravde u oblasti "Poljoprivreda"i član „Udruženja stalnih sudskih veštaka Beograda"
Jedan od osnivača i stručni saradnik – konsultant "Muzeja Automobila Beograd.
Jedan od osnivača i dugogodisnji direktor ( 1992 – 2004) konjičkog kluba „Kentaur" Zemun