Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijlanom radu – ALOS 19

Jezik: Serbian/English

Obrazovanje i Edukacija
Vršeći svoju misiju u oblasti obrazovanja i nauke, Visoka škola socijalnog rada u Beogradu u saradnji sa Komorom socijalne zaštite Republike Srbije i ove godine organizuje međunarodni naučni skup iz oblasti logopedije, okupacione terapije i socijalnog rada. Ovaj naučni skup predstavlja svojevrsno spajanje lepeze nauka i naučnih disciplina, kao i povezivanje teorije i prakse. Bilo bi nam izuzetno zadovoljstvo da nam se pridružite i svojim učešćem date doprinos uspešnom radu Naučnog skupa.TEMATSKA PODRUČJAAKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI

- Preventivni pristupi u logopediji

- Aktuelnosti u logopedskoj dijagnostici

- Inovativna logopedska tehnologija

- Savremeni modeli logopedskog tretmana

- Normativni okvir logopedske profesijeAKTUELNOSTI U OKUPACIONOJ TERAPIJI

- Modeli i okviri prakse u okupacionoj terapiji

- Okupaciona terapija u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite i vaspitno obrazovnim ustanovama

- Okupaciona terapija i mentalno zdravlje

- Metode procene u okupacionoj terapiji

- Rana intervencija u okupacionoj terapiji

- Senzorna integracija u ranoj rehabilitaciji

- Savremeni pristupi u radu sa decom i adolescentima

- Asistivne tehnologije

- Specifičnosti tretmana u okupacionoj terapijiAKTUELNOSTI U SOCIJALNOM RADU

- Migracije, izbeglištvo i emigracije

- Nasilje u porodici, vršnjačko nasilje

- Bolesti zavisnosti: novi oblici, virtuelna stvarnost

- Nasilje i kriminal u sajber prostoru

- Problemi izazvani delovanjem verskih sekti

- Specifičnosti rada sa ugroženim populacijama

- Novine u savetodavnom radu

-Novi vidovi psihosocijalnih preventivnih programaAKREDITACIJA

Naučni skup biće akreditovan u Komori socijalne zaštite, Zdravstvenom savetu Srbije i Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanjaZNAČAJNI DATUMI

Prijava učešća i slanje apstrakta: 01.09.2019.

Obaveštenje o prihvatanju apstrakta:10.09.2019.

Slanje kompletnih radova: 10.10.2019.

Obaveštenje o prihvatanju radova: 01.11.2019.

Uplata rane kotizacije: do 10.09.2019.

Uplata kasne kotizacije sa krajnjim rokom za uplatu: do 01.11.2019.

Cene

Rana kotizacija: do 10.09.2019.
- Za učesnike iz Srbije:
Aktivno učešće, 6.000 RSD
Pasivno učešće, 3.000 RSD
- Za učesnike iz inostranstva :
Aktivno učešće, 60 Eura
Pasivno učešće, 40 Eura
Studentska kotizacija*: 2.000 RSD

Uplata kasne kotizacije sa krajnjim rokom za uplatu: do 1.11.2019.
- Za učesnike iz Srbije:
Aktivno učešće, 9.000 RSD
Pasivno učešće, 4.500 RSD
- Za učesnike iz inostranstva :
Aktivno učešće, 90 Eura
Pasivno učešće, 60 Eura
- Studentska kotizacija*: 3.000 RSD

*pravo na studentsku kotizaciju imaju svi studenti osnovnih i master studija sa sledećih fakulteta: Visoke škole socijalnog rada, Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu; Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu odseka za socijalnu politiku i socijalni rad, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu odseka za socijalni rad, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu Departmana za sociologiju. Broj mesta po ovom osnovu je ograničen.

Kotizacija uključuje zbornik radova (CD), konferencijski materijal i osveženje tokom skupa.

Plaćena kotizacija i dve pozitivne recenzije su uslov za objavljivanje rada.