Poslovna komunikacija

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Komunikacija je jedan od faktora koji je uticao na evoluciju čoveka i osnova je društvenog života. Poslovna sfera bi bila nemoguća bez komunikacije, jer je ista u osnovi svakog dogovora, marketinga i prezentacije koji su osnova uslešnog poslovanja. U današnje vreme velike korporacije obraćaju pažnju na svaki detalj. Od uspešne komunikacije zavise uspeh firme, uspeh u karijeri i svaki sklopljen posao. Zbog loše komunikacije kvalitetne ideje i kvalitetni zaposleni ostaju potpuno nezapaženi. Uspešnu komunikaciju ne podrazumevaju samo pravilno izgovorene, pa čak ne ni smislene i lepo upakovane rečenice, već celokupna slika koju određena osoba ostavlja svojom pojavom. Treba voditi računa i o drugim elementima komunikacije – npr. visina tona i način na koji je nešto izgovoreno, utiču na to kako će i da li će sadržaj biti prihvaćen ili odbačen, gestikulacija, mimika i garderoba govore neuporedivo više nego artikulisane reči.Trening je namenjen zaposlenim licima po svim hijerarhijskim nivoima, kao i po celom spektru sistematizacije radnih mesta. Takođe, trening je namenjen i svim nezaposlenim licima koja aktivno traže poslovni angažman, kao i svim drugim stranama zainteresovanim za unapređenje komunikacijskih veština.Cilj treninga je upoznavanje i edukacija polaznika sa konstitutivnim elementima dobre poslovne komunikacije:

- Verbalna komunilacija

- Neverbalna komunikacija

- Spoljašnji izgledOsnovne tematske jedinice:

- Prvi utisak

- Glavni uticajni faktori na percepciju komunikacije

- Neverbalna komunikacija

- Osnove dobre komunikacije

- “Teški” sagovornik

- Osećanja sagovornika

- Metodološki pristup rešavanju komunikacijskog problema

Predviđen je grupni praktični rad sa jasnim demonstracionim ciljem partikularnih komunikacijskih segmenata (dva bloka), koji su praćeni generalizacijom i dubinskom analizom i objašnjenjem od strane trenera.Po završetku ovog seminara- treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- Razume manje uočljive segmente komunikacije

- Raspoznaje u praksi, manje svsno promišljene elemente komunikacije

- Da praktično primeni stečeno znanje na sopstveni način komuniciranja