Poslovna komunikacija

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Komunikacija je jedan od faktora koji je uticao na evoluciju čoveka i osnova je društvenog života. Poslovna sfera bi bila nemoguća bez komunikacije, jer je ista u osnovi svakog dogovora, marketinga i prezentacije koji su osnova uslešnog poslovanja. U današnje vreme velike korporacije obraćaju pažnju na svaki detalj. Od uspešne komunikacije zavise uspeh firme, uspeh u karijeri i svaki sklopljen posao. Zbog loše komunikacije kvalitetne ideje i kvalitetni zaposleni ostaju potpuno nezapaženi. Uspešnu komunikaciju ne podrazumevaju samo pravilno izgovorene, pa čak ne ni smislene i lepo upakovane rečenice, već celokupna slika koju određena osoba ostavlja svojom pojavom. Treba voditi računa i o drugim elementima komunikacije – npr. visina tona i način na koji je nešto izgovoreno, utiču na to kako će i da li će sadržaj biti prihvaćen ili odbačen, gestikulacija, mimika i garderoba govore neuporedivo više nego artikulisane reči.

Trening je namenjen zaposlenim licima po svim hijerarhijskim nivoima, kao i po celom spektru sistematizacije radnih mesta. Takođe, trening je namenjen i svim nezaposlenim licima koja aktivno traže poslovni angažman, kao i svim drugim stranama zainteresovanim za unapređenje komunikacijskih veština.

Cilj treninga je upoznavanje i edukacija polaznika sa konstitutivnim elementima dobre poslovne komunikacije:
- Verbalna komunilacija
- Neverbalna komunikacija
- Spoljašnji izgled

Osnovne tematske jedinice:
- Prvi utisak
- Glavni uticajni faktori na percepciju komunikacije
- Neverbalna komunikacija
- Osnove dobre komunikacije
- “Teški” sagovornik
- Osećanja sagovornika
- Metodološki pristup rešavanju komunikacijskog problema
Predviđen je grupni praktični rad sa jasnim demonstracionim ciljem partikularnih komunikacijskih segmenata (dva bloka), koji su praćeni generalizacijom i dubinskom analizom i objašnjenjem od strane trenera.

Po završetku ovog seminara- treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- Razume manje uočljive segmente komunikacije
- Raspoznaje u praksi, manje svsno promišljene elemente komunikacije
- Da praktično primeni stečeno znanje na sopstveni način komuniciranja