Špedicija i logistika

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Kako ostvariti racionalno poslovanje ili proizvodnju i postati konkurentan na tržištu po ceni, kvalitetu, asortimanu, rokovima u savremenim uslovima poslovanja?

Pristup koji u rešavanju problema dominira u razvijenom svetu jeste logistički pristup.

Na seminaru će biti predstavljeni procesi:
- stručnog i efikasnog planiranja,
- upravljanja,
- realizacije i
- kontrole tokova roba, usluga i informacija
- od mesta porekla do mesta upotrebe u cilju zadovoljenja zahteva korisnika ili potrošača.

Cilj seminara je da se uporednom prezentacijom, polaznik upozna sa pojmom špedicije i logistike, njihovim odnosom i značajem za organizaciju, a sa praktičnog aspekta će biti reči o:
- logističkim lancima i lancima za snabdevanje,
- direktnim efektima upravljanja lancima za snabdevanje,
- značaju svih logističkih usluga od transporta robe, preko skladištenja do distibucije.

Jedan deo seminara će biti baziran na:
- definisanju carinskog statusa robe,
- analizi elemenata prodajnog ugovora bitnih za transport robe,
- predloga transportnog rešenja (špediterska ponuda),
- Incoterms 2010 i zaključenje ugovora o špediciji.

Obradiće se svi aspekti neophodni za uspešno izvršenje izvoznog i uvoznog špediterskog posla i izvršenje logističkog posla.

Bitan faktor u poslovanju šteditera i logistike je osiguranje i rizici u cargo osiguranju i AAR (Against All Risks) osiguranju o kojima će isto biti reči. Predavač će se fokusirati na ugovorima o osiguranju, elemente ugovora, štete i nastanak štete.

Ciljna grupa:
Pojedinci koji žele da prošire svoja znanja i poboljšaju svoje veštine i primene ih u logističkom lancu, kao i za firme koje žele da unaprede i racionalizuju svoje poslovanje.

Cilj seminara:
Sticanje znanja, veština i kompetencija neophodnih za bavljenje procesima planiranja, obezbeđenja, kontrole, snabdevanja, zbrinjavanja, premeštanja robe u prostoru i koordinacijom svih učesnika u ovim procesima.

Teme:
- Pojam špedicije,
- Globalni značaj špedicije,
- Pojam i značaj logistike,
- Podsistemi logistike,
- Nabavka (Inbound logistics),
- Proizvodnja (Internal logistics),
- Distribucija (External logistics),
- Povratna logistika (Reverse logistics),
- Logistički lanci,
- Lanci snabdevanja,
- Direktni efekti upravljanja lancima snabdevanja,
- Logističke usluge,
- Dodatne logističke usluge,
- Odnos špedicije i logistike,
- Predradnje klasičnog špediterskog posla,
- Izvršenje izvoznog špediterskog posla,
- Izvršenje uvoznog špediterskog posla,
- Izvršenje logističkog posla,
- Osiguranje,
- Kasko osiguranje,
- Cargo osiguranje,
- Rizici u cargo osiguranju,
- Dopunski transportni rizici,
- AAR (Against All Risks) osiguranja,
- Rizici koji nisu spoljni događaji,
- Štete u cargo osiguranju,
- Elementi cargo osiguranja,
- Ugovor o osiguranju,
- Nastanak osiguranog slučaja i dužnosti osiguranika,
- Naknada štete.

Po završetku polaznik je osposobljen da:
- prepozna načine za savladavanje udaljenosti između mesta proizvodnje i potrošnje,
- koordinira, savetuje, organizuje niz radnji u cilju savlađivanja vremenske razlike proizvodnje i potrošnje,
- aktivno učestvuje u organizaciji (prevezene količine robe) sa optimalnim korišćenjem resursa,
- poznaje propisane ili uobičajene poslove u vezi s otpremom, dopremom i prevozom robe.
- poznaje strukturu ugovora o prevozu robe, ugovora o transportnom osiguranju, ugovora o skladištenju robe, kao i druga značajna dokumenta,
- prati carinske zakone uključujući i međunarodne ugovore,
- brine o poslovanju društva u skladu sa zakonima kao i o pravilnosti postupaka koji su vezani za protok robe u skladu sa državnim zakonima.

Predavač:
Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Cene karata

Cena obuke iznosi 17.700,00 RSD + PDV