Špedicija i logistika

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Kako ostvariti racionalno poslovanje ili proizvodnju i postati konkurentan na tržištu po ceni, kvalitetu, asortimanu, rokovima u savremenim uslovima poslovanja?Pristup koji u rešavanju problema dominira u razvijenom svetu jeste logistički pristup.Na seminaru će biti predstavljeni procesi:

- stručnog i efikasnog planiranja,

- upravljanja,

- realizacije i

- kontrole tokova roba, usluga i informacija

- od mesta porekla do mesta upotrebe u cilju zadovoljenja zahteva korisnika ili potrošača.Cilj seminara je da se uporednom prezentacijom, polaznik upozna sa pojmom špedicije i logistike, njihovim odnosom i značajem za organizaciju, a sa praktičnog aspekta će biti reči o:

- logističkim lancima i lancima za snabdevanje,

- direktnim efektima upravljanja lancima za snabdevanje,

- značaju svih logističkih usluga od transporta robe, preko skladištenja do distibucije.Jedan deo seminara će biti baziran na:

- definisanju carinskog statusa robe,

- analizi elemenata prodajnog ugovora bitnih za transport robe,

- predloga transportnog rešenja (špediterska ponuda),

- Incoterms 2010 i zaključenje ugovora o špediciji.Obradiće se svi aspekti neophodni za uspešno izvršenje izvoznog i uvoznog špediterskog posla i izvršenje logističkog posla.Bitan faktor u poslovanju šteditera i logistike je osiguranje i rizici u cargo osiguranju i AAR (Against All Risks) osiguranju o kojima će isto biti reči. Predavač će se fokusirati na ugovorima o osiguranju, elemente ugovora, štete i nastanak štete.Ciljna grupa:

Pojedinci koji žele da prošire svoja znanja i poboljšaju svoje veštine i primene ih u logističkom lancu, kao i za firme koje žele da unaprede i racionalizuju svoje poslovanje.Cilj seminara:

Sticanje znanja, veština i kompetencija neophodnih za bavljenje procesima planiranja, obezbeđenja, kontrole, snabdevanja, zbrinjavanja, premeštanja robe u prostoru i koordinacijom svih učesnika u ovim procesima.Teme:

- Pojam špedicije,

- Globalni značaj špedicije,

- Pojam i značaj logistike,

- Podsistemi logistike,

- Nabavka (Inbound logistics),

- Proizvodnja (Internal logistics),

- Distribucija (External logistics),

- Povratna logistika (Reverse logistics),

- Logistički lanci,

- Lanci snabdevanja,

- Direktni efekti upravljanja lancima snabdevanja,

- Logističke usluge,

- Dodatne logističke usluge,

- Odnos špedicije i logistike,

- Predradnje klasičnog špediterskog posla,

- Izvršenje izvoznog špediterskog posla,

- Izvršenje uvoznog špediterskog posla,

- Izvršenje logističkog posla,

- Osiguranje,

- Kasko osiguranje,

- Cargo osiguranje,

- Rizici u cargo osiguranju,

- Dopunski transportni rizici,

- AAR (Against All Risks) osiguranja,

- Rizici koji nisu spoljni događaji,

- Štete u cargo osiguranju,

- Elementi cargo osiguranja,

- Ugovor o osiguranju,

- Nastanak osiguranog slučaja i dužnosti osiguranika,

- Naknada štete.Po završetku polaznik je osposobljen da:

- prepozna načine za savladavanje udaljenosti između mesta proizvodnje i potrošnje,

- koordinira, savetuje, organizuje niz radnji u cilju savlađivanja vremenske razlike proizvodnje i potrošnje,

- aktivno učestvuje u organizaciji (prevezene količine robe) sa optimalnim korišćenjem resursa,

- poznaje propisane ili uobičajene poslove u vezi s otpremom, dopremom i prevozom robe.

- poznaje strukturu ugovora o prevozu robe, ugovora o transportnom osiguranju, ugovora o skladištenju robe, kao i druga značajna dokumenta,

- prati carinske zakone uključujući i međunarodne ugovore,

- brine o poslovanju društva u skladu sa zakonima kao i o pravilnosti postupaka koji su vezani za protok robe u skladu sa državnim zakonima.Predavač:

Vukan Vujačić, ekspert za međunarodnu špediciju i transport, akreditovani ICC predavač za Incoterms 2010 i član Komisije ICC za trgovačko pravo i praksu.

Cene

Cena obuke iznosi 17.700,00 RSD + PDV