Šifarnik zanimanja i NOKS

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija

Do kog momenta su poslodavci dužni da usklade prijave sa Šifarnikom zanimanja? Kako uskladiti interne akte poslodavca sa Šifarnikom?
Odnos šifarnika zanimanja i NOKS-a?


Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18) propisan je jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada. Poslodavci u Srbiji su dužni da se pridržavaju kodeksa! Donošenjem pomenute Odluke u Srbiji je priznat i prihvaćen krug zanimanja koja su u prethodnom periodu egzistirala mimo zakonske regulative, međutim brojna zanimanja koja se često pojavljuju u radnim odnosima nisu prepoznata u ovoj odluci, i postoji praznina u pogledu njihovog uključivanja u sistem jedinstvenog kodeksa šifara.


Napred navedenom Odlukom uređen je i sistem kvalifikacija i zvanja, koja su inače predviđena posebnim Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija u Republici Srbiji. Pripremite se i na vreme saznajte:
Kakav je odnos šifarnika zanimanja sa NOKS i Zakonom o radu kojim se regulišu uslovi za zasnivanje radnog odnosa
Kakav je odnos sistema stručne spreme sa sistemom NOKS-a
Do kada poslodavci moraju da usklade svoja interna akta i prijave na osiguranje sa Šifarnikom i Zakonom o NOKS-u
Kako postupati u slučajevima kada Šifarnik ne poznaje određena zanimanja za kojima nesporno postoji potreba kod poslodavaca
Kako nazvati radno mesto i kao takvo ga opredeliti Aktom o sistematizaciji i ugovorom o radu
Kakav je odnos postojeće sistematizacije radnih mesta i postojećih ugovora o radu sa novom regulativom u oblasti radnih odnosa


NA SEMINARU ĆETE NAUČITI:
Koje su obaveze poslodavaca u vezi sa novom Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara
Kako koristiti šifre iz Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara
Koju dokomentaciju je poslodavac dužan da ažurira i do kog momenta
Na koji način zakonito implementirati pravila Šifarnika
Šifarnik zanimanja i NOKS (međusobni odnos)
Odnos Šifarnika, NOKS-a i akta o sistematizaciji
Izmena ugovorenih uslova rada u kontekstu Šifarnika i NOKS-a


TEME SEMINARA:
Pojam Šifarnika
Novine u pogledu sadržine Šifarnika zanimanja
Implementiranje pravila sadržanih u Šifarniku
Ažuriranje i izmena opštih akata poslodavca
Ažuriranje i izmena prijave na obavezno osiguranje
Odnos Šifarnika i NOKS-a
Odnos Zakona o radu i Zakona o NOKS
Izmena ugovorenih uslova rada u kontekstu Šifarnika i NOKS-a
Postupanje poslodavca prilikom pripreme sadržine opisa posla
Tipičan opis posla kao osnov za imenovanje radnog mesta


KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća, šefovima pravne službe, šefovima kadrovske službe, zaposlenima u pravnim službama, zaposlenima u kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.


Cena seminara sa priručnikom Izmene i dopune Zakona o radu: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik)


Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije druga;ije dogovoreno. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Kupcima Priručnika se tromesečnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Priručnika odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja i usklađenost materijala sa važećim propisima. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Cene

15,600.00 RSD + PDV