Šifarnik zanimanja i NOKS

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Do kog momenta su poslodavci dužni da usklade prijave sa Šifarnikom zanimanja?
Kako uskladiti interne akte poslodavca sa Šifarnikom?
Odnos šifarnika zanimanja i NOKS-a?

Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (“Sl. glasnik RS”, br. 56/18) propisan je jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada. Poslodavci u Srbiji su dužni da se pridržavaju kodeksa! Donošenjem pomenute Odluke u Srbiji je priznat i prihvaćen krug zanimanja koja su u prethodnom periodu egzistirala mimo zakonske regulative, međutim brojna zanimanja koja se često pojavljuju u radnim odnosima nisu prepoznata u ovoj odluci, i postoji praznina u pogledu njihovog uključivanja u sistem jedinstvenog kodeksa šifara.

Napred navedenom Odlukom uređen je i sistem kvalifikacija i zvanja, koja su inače predviđena posebnim Zakonom o nacionalnom okviru kvalifikacija u Republici Srbiji. Pripremite se i na vreme saznajte:
- Kakav je odnos šifarnika zanimanja sa NOKS i Zakonom o radu kojim se regulišu uslovi za zasnivanje radnog odnosa
- Kakav je odnos sistema stručne spreme sa sistemom NOKS-a
- Do kada poslodavci moraju da usklade svoja interna akta i prijave na osiguranje sa Šifarnikom i Zakonom o NOKS-u
- Kako postupati u slučajevima kada Šifarnik ne poznaje određena zanimanja za kojima nesporno postoji potreba kod poslodavaca
- Kako nazvati radno mesto i kao takvo ga opredeliti Aktom o sistematizaciji i ugovorom o radu
- Kakav je odnos postojeće sistematizacije radnih mesta i postojećih ugovora o radu sa novom regulativom u oblasti radnih odnosa

Na seminaru ćete naučiti:
- Koje su obaveze poslodavaca u vezi sa novom Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara
- Kako koristiti šifre iz Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara
- Koju dokomentaciju je poslodavac dužan da ažurira i do kog momenta
- Na koji način zakonito implementirati pravila Šifarnika
- Šifarnik zanimanja i NOKS (međusobni odnos)
- Odnos Šifarnika, NOKS-a i akta o sistematizaciji
- Izmena ugovorenih uslova rada u kontekstu Šifarnika i NOKS-a

TEME SEMINARA
- Pojam Šifarnika
- Novine u pogledu sadržine Šifarnika zanimanja
- Implementiranje pravila sadržanih u Šifarniku
- Ažuriranje i izmena opštih akata poslodavca
- Ažuriranje i izmena prijave na obavezno osiguranje
- Odnos Šifarnika i NOKS-a
- Odnos Zakona o radu i Zakona o NOKS
- Izmena ugovorenih uslova rada u kontekstu Šifarnika i NOKS-a
- Postupanje poslodavca prilikom pripreme sadržine opisa posla
- Tipičan opis posla kao osnov za imenovanje radnog mesta

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća, šefovima pravne službe, šefovima kadrovske službe, zaposlenima u pravnim službama, zaposlenima u kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.

Cene karata

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD,

Cena seminara sa priručnikom Izmene i dopune Zakona o radu: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik)
Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!