Čitanje i razumevanje finansijskih izveštaja

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Koliko puta ste poželeli da imate samo još malo vremena da unapredite svoje znanje u vezi sa razumevanjem obaveznih finansijskih izveštaja – bilansa stanja i bilansa uspeha?

Da li ste razmišljali o tome da bi Vaši interni izveštaji mogli biti unapređeni i da biste kvalitetnije mogli da utičete na rezultat u bilansu uspeha? Kako finansirati poslovanje? Da li uzeti kredit od banke, na koji iznos, rok i namenu?

Da li prepoznajete na vreme pokazatelje u finansijskim izveštajima, koji ukazuju da se nešto ne odvija u željenom smeru?

Odgovore na ova i još mnoga pitanja dobićete na našem posebno pripremljenom seminaru sa predavačem koji poseduje značajno iskustvo u finansijama.

Ovaj seminar Vam omogućava:
- Praktičnu primenu opšte i racio analize finansijskih izveštaja prema definisanim ciljevima
- Pravovremeno prepoznavanje bilansnih rizika
- Pojašnjenja tumačenja solventnosti, likvidnosti, rentabilnosti, zaduženosti, i ostalih pokazatelja
- Interaktivnu diskusiju sa predavačem i rešavanje nedoumica
- Sertifikat o pohađanju seminara koji izdaje Forum media
- Upoznavanje kolega iz struke, primere dobre prakse i razmenu iskustava

TEME SEMINARA

- Razumevanje sadržaja i značaja finansijskih izveštaja
- Najvažnije ekonomske kategorije koje utiču na poslovnu sliku i odluke
- Prepoznavanje dobrih i loših strana poslovanja i preduzimanje adekvatnih mera
- Potrebna i nepotrebna poslovna sredstva
- Optimalna struktura finansiranja poslovanja
- Metoda procene vrednosti sredstava

Analiza i praćenje working capitala, merenje i određivanje optimalnog nivoa za svoj segment poslovanja
- Faktori koji utiču na visinu (povećanje/smanjenje) i kako efikasno uticati na nivo working capital-a
- Operativni ciklus – kalkulacija i praćenje

KPI – Key performance Indicators – računanje, praćenje, merenje, analiza

Bilans stanja – izračunavanje i tumačenje pokazatelja
- Obračun pokazatelja likvidnosti, zaduženosti , leveridža, obrtnog kapitala, obrtnih sredstava
- Prepoznavanje finansijskog položaja i poređenje po industriji (sektorima)
- Optimalni odnos sredstava i izvora sredstava (kapital i zaduženost)
- Najznačajniji racio pokazatelji (likvidnosti, rentabilnosti i zaduženosti)

Bilans uspeha – Izračunavanje i tumačenje pokazatelja
- Obračun koeficijenata ekonomičnosti, neto prinos na prodaju (EBIT i EBITDA), povrat na kapital (ROE), povrat na sredstva (ROA), produktivnosti, prelomne tačke rentabilnosti
- Analiza i objašnjenje različitih nivoa rezultata (EBITDA, COGS, EBIT, EBT, Net profit, Contribution margin 1 – 2)

Tokovi gotovine i bonitet sa izračunavanjem i tumačenjem pokazatelja
- Profit ne znači automatski solventnost i likvidnost
- Procena kreditne sposobnosti poslovanja
- Obračun solventnosti i obračun novčanog toka

Predavač: Nenad Petrović

Cene karata

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD