Čitanje i razumevanje finansijskih izveštaja

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Koliko puta ste poželeli da imate samo još malo vremena da unapredite svoje znanje u vezi sa razumevanjem obaveznih finansijskih izveštaja – bilansa stanja i bilansa uspeha?Da li ste razmišljali o tome da bi Vaši interni izveštaji mogli biti unapređeni i da biste kvalitetnije mogli da utičete na rezultat u bilansu uspeha? Kako finansirati poslovanje? Da li uzeti kredit od banke, na koji iznos, rok i namenu?Da li prepoznajete na vreme pokazatelje u finansijskim izveštajima, koji ukazuju da se nešto ne odvija u željenom smeru?Odgovore na ova i još mnoga pitanja dobićete na našem posebno pripremljenom seminaru sa predavačem koji poseduje značajno iskustvo u finansijama.Ovaj seminar Vam omogućava:

- Praktičnu primenu opšte i racio analize finansijskih izveštaja prema definisanim ciljevima

- Pravovremeno prepoznavanje bilansnih rizika

- Pojašnjenja tumačenja solventnosti, likvidnosti, rentabilnosti, zaduženosti, i ostalih pokazatelja

- Interaktivnu diskusiju sa predavačem i rešavanje nedoumica

- Sertifikat o pohađanju seminara koji izdaje Forum media

- Upoznavanje kolega iz struke, primere dobre prakse i razmenu iskustavaTEME SEMINARA- Razumevanje sadržaja i značaja finansijskih izveštaja

- Najvažnije ekonomske kategorije koje utiču na poslovnu sliku i odluke

- Prepoznavanje dobrih i loših strana poslovanja i preduzimanje adekvatnih mera

- Potrebna i nepotrebna poslovna sredstva

- Optimalna struktura finansiranja poslovanja

- Metoda procene vrednosti sredstavaAnaliza i praćenje working capitala, merenje i određivanje optimalnog nivoa za svoj segment poslovanja

- Faktori koji utiču na visinu (povećanje/smanjenje) i kako efikasno uticati na nivo working capital-a

- Operativni ciklus – kalkulacija i praćenjeKPI – Key performance Indicators – računanje, praćenje, merenje, analizaBilans stanja – izračunavanje i tumačenje pokazatelja

- Obračun pokazatelja likvidnosti, zaduženosti , leveridža, obrtnog kapitala, obrtnih sredstava

- Prepoznavanje finansijskog položaja i poređenje po industriji (sektorima)

- Optimalni odnos sredstava i izvora sredstava (kapital i zaduženost)

- Najznačajniji racio pokazatelji (likvidnosti, rentabilnosti i zaduženosti)Bilans uspeha – Izračunavanje i tumačenje pokazatelja

- Obračun koeficijenata ekonomičnosti, neto prinos na prodaju (EBIT i EBITDA), povrat na kapital (ROE), povrat na sredstva (ROA), produktivnosti, prelomne tačke rentabilnosti

- Analiza i objašnjenje različitih nivoa rezultata (EBITDA, COGS, EBIT, EBT, Net profit, Contribution margin 1 – 2)Tokovi gotovine i bonitet sa izračunavanjem i tumačenjem pokazatelja

- Profit ne znači automatski solventnost i likvidnost

- Procena kreditne sposobnosti poslovanja

- Obračun solventnosti i obračun novčanog tokaPredavač: Nenad Petrović

Cene

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD