Peta međunarodna konferencija o obnovlјivim izvorima električne energije

Jezik Engleski

Energetika

Svetske potrebe za energijom, posebno električnom, postaju sve veće. Porast broja stanovnika u svetu na preko 7 milijardi zahteva znatno veće učešće obnovlјivih izvora energije koji su pored toga i ekološki znatno prihvatlјiviji. Neobnovlјivi izvori energije su iscrpivi, nisu ekološki prihvatlјivi, jer izazivaju razne oblike zagađenja, kao i jedan od najvećih izazova u lјudskoj istoriji - klimatske promene i globalno zagrevanje. Da bi se to ublažilo korišćenje fosilnih goriva se mora smanjiti, jer dok god su ugalј, nafta i gas primarni energetski izvori, svet neće napraviti taj neophodan korak napred.

Obnovlјivi izvori energije će se u Evropi sve više koristiti, što vodi smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte i manjoj zavisnosti od nafte. U traganju za takvim rešenjima, Evropska unija je postavila ambiciozan cilј - Direktivu 2009/28/EC koja propisuje da se do 2020. godine ukupna potrošnja energije smanji za 20%, da u ukupnoj potrošnji energije obnovlјivi izvori učestvuju sa 20%, kao i da se emisija gasova sa efektom staklene bašte smanji za 20%. Evropska unija ulaže velika sredstva u ostvarenje cilјeva smanjenja emisije uglјenika, postizanja konkurentnih cena i zaštite životne sredine.
U decembru 2015. godine potpisan je univerzalni klimatski sporazum u Parizu o ograničenju porasta temperature ispod 2 stepena, smanjenjem emisije gasova staklene bašte, udvostručenjem globalne energetske efikasnosti, i dvostruko većim korišćenjem obnovlјivih izvora energije u globalnim okvirima.

Ciljevi Konferencije:
- Promovisanje naučnih ideja i rezultata istraživanja, razvoja i korišćenja OIEE.
- Unapređenje tehnologija za korišćenje OIEE kao osnovnih ili dopunskih izvora električne energije.
- Informisanje i obrazovanje javnosti o prednostima i mogućnostima korišćenja OIEE.
- Promovisanje lokalnih i globalnih interesa u primeni OIEE.
- Promovisanje racionalne upotrebe potrošača električne energije radi smanjivanja njihove potrošnje i postizanja veće energetske efikasnosti.
- Afirmacija OIEE kao održivih izvora električne energije.
- Predlaganje rešenja primerenih ekonomskoj moći i budućem razvoju.

Teme konferencije
- Životna sredina, održivost i politika
- Uticaj na životnu sredinu, klimatske promene i održivi razvoj
- Ekonomski aspekti
- Trendovi: prošlost, sadašnjost, budućnost
- Energetska efikasnost u kontekstu primene OIEE
- Planiranje i održivost
- Zakonska regulativa i standardizacija

Energetski izvori i skladištenje energije
- Energija iz biomase, čvrstog otpada i biogasa
- Geotermalna energije
- Hidroenergija
- Energija vetra
- Energija sunca
- Termoelektrični sistemi
- Sistemi za skladištenje energije
- Baterije, gorivne ćelije i superkondenzatori
- Materijali i nove tehnologije u oblasti OIE

Aplikacije i usluge
- Industrija
- Objekti u urbanoj i ruralnoj sredini
- Komunalni objekti
- Polјoprivreda
- Elektro energetski sistemi
- Transport

Važni datumi:
- Prijem apstrakta, 1. maj 2017.
- Obaveštenje o prihvatanju apstrakta, 15. maj 2017.
- Prijem radova, 1. juli 2017.
- Slanje izveštaja recenzenata, 1. avgust 2017.
- Prijem završenih radova, 1. septembar 2017.
- Održavanje 5. MKOIEE, 12. i 13. oktobar 2017.

Važne napomene:
- U prijavi rada, predloženu temu i sadržaj rada treba obrazložiti u rezimeu do dve stotine reči i kratak CV do 50 reči. Prijavu poslati organizatoru do 1. maja 2017.
- Autori će do 15. maja 2017. biti obavešteni da li im je tema prihvaćena i dobiti uputstvo za pripremu rukopisa.
- Radove o prihvaćenim temama treba dostaviti organizatoru najkasnije do 1. jula 2017. Poželjno je da rad ne bude duži od 8 strana.
- Zvanični jezik komuniciranja je engleski jezik.
- Za uslove sponzorstva nad skupom i učešća na izložbi u okviru Konferencije, obratiti se na adresu organizatora.
- Apstrakti radova koje Međunarodni naučni odbor prihvati i uvrsti u program, biće objavljeni u zborniku rezimea radova. Radovi će biti objavljeni na CD-u sa svojim brojem ISBN.
- Inženjerska komora Srbije uvrstila je Petu međunarodnu konferenciju o obnovljivim izvorima električne energije u svoj Program kontinuirane obuke. Obaveštenje o uslovima bodovanja članova Inženjerske komore Srbije biće objavljeno naknadno.

Cene karata

Kotizacija za građane Srbije iznosi 100 € (u dinarskoj protivvrednosti), ako se uplata izvrši do 1. oktobra, a posle tog datuma iznosi 140 € (u dinarskoj protivvrednosti).
Kotizacijom se nadoknađuju: štampani zbornik rezimea radova, zbornik radova (na CD-u), troškovi organizacije skupa, svečani ručak po završetku skupa i dr.
- Članovi SMEITS-a i studenti imaju popust od 20% na kotizaciju.
- Autori radova oslobođeni su plaćanja kotizacije.

Izvor: smeits.rs