Obuka za polaganje ispita za službenika za javne nabavke

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Privredna komora Beograda organizuje dvodnevnu obuku za sve zainteresovane, a posebno one koji se spremaju za polaganje ispita i dobijanje sertifikata za Službenika za javne nabavke. Obuka će biti organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvatiće sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

Obuka će biti organizovana u skladu sa Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposobljavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke („Sl. glasnik RS“ br. 77/14) i obuhvatiće sve segmente javnih nabavki neophodne za polaganje ispita za službenika za javne nabavke.

TEME:
- Pojam i predmet javne nabavke, naručioca i ponuđača
- Zakonodavni I institucionalni okvir javnih nabavki u Republici Srbiji i EU
- Centralizovane javne nabavke
- Rokovi u postupku javne nabavke
- Konkursna dokumentacija - priprema, sadržina, objavljivanje, izmene i dopune
- Uslovi za učešće u postupku javne nabavke i dokazivanje
- Kriterijumi za dodelu ugovora I ehničke specifikacije
- Ponuda u postupku javne nabavke, prijem i otvaranje, važenje
- Ugovor o javnoj nabavci I Ništavost ugovora
- Negativne reference
- Sprečavanje korupcije i sukob interesa
- Evidencija i izveštaji o javnim nabavkama
- Javne nabavke u oblasti vodoprivrede, energetike, saobraćaja i poštanskih usluga
- Javne nabavke u oblasti odbrane i bezbednosti

PREDAVAČI:
Мarija Veličković, zamenik direktora Službe za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki grada Beograda
Јasmina Milenković, pomoćnik sekretara Republičke Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki .

Polaznici dobijaju: priručnik, radni materijal, osveženje na pauzama i sertifikat PKS o obavljenoj obuci

Obuka je namenjena:predstavnicima naručioca, ponuđača, nezaposlenim licima, odnosno svima koji žele da steknu profesionalno zvanje u oblasti javnih nabavki i dodatnu kvalifikaciju u svom obrazovnom profilu.
Za razliku od ranije važećih zakona, po novom Zakonu o javnim nabavkama, ispit za službenika za javne nabavke može polagati svako zainteresovano lice, bilo da je predstavnik naručioca ili zaposleno kod ponuđača. Za polaganje ispita može se samostalno prijaviti i nezaposleno lice, koje sticanjem sertifikata za službenika za javne nabavke dobija veću šansu za zaposlenje

Cene karata

Kotizacija iznosi 10.500,00 RSD po učesniku (bez PDV-a)